УДК

Універсальна десяткова класифікація (УДК).

Упровадження УДК в практику роботи освітянських бібліотек

Універсальна десяткова класифікація (УДК) — це міжнародна багатомовна класифікаційна система, що об'єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією.
Таблиці УДК призначені для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах тощо.
Таблиці УДК перекладені і видані 57 мовами, її використовують 130 країн світу. Універсальна десяткова класифікація (УДК) є інтелектуальною власністю міжнародної некомерційної організації «Консорціум УДК» (УДКК) (UDC Consortium, UDCC), що знаходиться у Нідерландах [http://udcc.org/]. Консорціум УДК здійснює роботу з ведення, вдосконалення і розповсюдження системи УДК. Актуалізація УДК забезпечується за допомогою введення в еталонну базу даних змін та доповнень, розроблених фахівцями Консорціуму.
Інформування розробників національних версій УДК і користувачів про здійснені Консорціумом зміни та доповнення відбувається за допомогою випуску щорічного журналу «Extensions and Corrections to the UDC». У свою чергу, розробники публікують зміни та доповнення до УДК національними мовами.
З метою впровадження україномовної системи УДК у 1997 р. Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» було розроблено проект «Класифікаційна система України», який передбачав створення еталонних таблиць українською мовою. Книжкова палата України за фінансового сприяння Міжнародного фонду «Відродження» придбала ліцензію Консорціуму УДК на переклад, видання і розповсюдження УДК українською мовою та стала ексклюзивним власником УДК в Україні.
Від 1 липня 2009 р. набув чинності національний стандарт ДСТУ 6096:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування» (ГОСТ 7.90-2007, MOD). Стандарт установлює правила ведення таблиць УДК та їх використання для індексування документів. Призначений для служб ведення національних видань таблиць УДК, бібліотекарів, бібліографів, систематизаторів, фахівців інформаційних центрів, авторів, перекладачів, укладачів та інших осіб, що несуть відповідальність за видання, працівників видавництв і поліграфічних підприємств.
Ведення, актуалізацію і вдосконалення українського варіанта таблиць УДК здійснює відділ класифікаційних систем Книжкової палати України, яка має ексклюзивну ліцензію на випуск і розповсюдження видань УДК українською мовою.
У 2008–2012 рр. підготовлено 2-ге видання таблиць УДК у 7 томах.
Щорічно Книжкова палата України отримує від Консорціуму УДК чергове видання «Extensions and Corrections to the UDC», яке містить зміни та доповнення, що введені в англомовний еталон упродовж року. Усі зміни, у свою чергу, знаходять відображення і в національному еталоні УДК українською мовою, чим і забезпечується безперервне оновлення системи.
29 березня 2017 року після офіційного опублікування набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».
Пропонуємо орієнтовний план дій для бібліотек щодо організації роботи з впровадження УДК:
1.    Вивчення таблиць Універсальної десяткової класифікації.
2.    Розробка робочої схеми класифікації за УДК для систематизації документів.
3.    Адаптування робочої схеми класифікації за УДК для систематизації документів для різних вікових груп:
- молодшого шкільного віку – МЛ
- середнього та старшого шкільного віку – С та СТ
- організаторів дитячого читання – В.
4.    Створення таблиць відповідностей робочої схеми класифікації УДК та класифікації ББК.
5.    Створення зовнішнього словника робочих таблиць УДК в програмному середовищі «МАРК-SQL» або «ИРБИС» для систематизації та пошуку документів.
6.    Розробка схеми для організації відкритого доступу на відділах обслуговування, враховуючи вікову адресацію читачів.
7.    Розробка схеми для організації розстановки фонду в основному книгосховищі та розстановки талонів-індикаторів в топографічному каталозі.
8.    Внесення змін в програмне середовище «МАРК-SQL» або «ИРБИС» для формування вихідних форм та звітів:
- бібліографічні картки
- книжкові формуляри
- талони-індикатори
- читацькі вимоги
- бюлетені нових надходжень
- розподіл фонду за № КСУ за ББК/УДК
- книговидача документів за галузями знань.
9.    Внесення змін до Книги сумарного обліку – розподіл документів за УДК.
10.    Визначення індексів УДК на журнали, внесення змін до БД «Періодика».
11.    Організація фонду структурних підрозділів та основного фонду.
Офіційні матеріали
Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 // Правительственный портал : единый веб-портал органов исполнительной власти Украины. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249842722, вільний. – Назва з екрана.
Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 26.06.2017 № 929. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-03/7694/nmo-929.pdf, вільний. – Назва з екрана.
Нормативні матеріали
Стандарти
ДСТУ 6096:2009 (ГОСТ 7.90-2007, MOD). Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування. – Чинний з 2009.07.01. – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт, 2009. – ІІІ, ІІІ, 22 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69767, вільний. – Назва з екрана.
ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985). Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 2001. – 8 с. – (Інформація та документація) (Державний стандарт України). ). – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metrology.com.ua/images/ntd/dstu_2395_2000.zip
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації. – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 6 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
Класифікаційні таблиці
Universal Decimal Classification [Електронний ресурс] : [національний еталон УДК українською мовою] // Universal Decimal Classification : [веб-сайт Консорціуму УДК]. — Режим доступу: http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=0&lang=uk# (або)
Універсальна десяткова класифікація онлайн українською мовою на сайті Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди): http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y
Орієнтовна робоча схема таблиць УДК  (з досвіду роботи НБУ для дітей)
Інформаційна підтримка упровадження УДК
Спільнота Facebook «Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні»: https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/
Новини і повідомлення про упровадження УДК в Україні.
Заходи з упровадження УДК
1-4 березня 2017 року в смт. Славське Львівської області відбувалася VІI Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири», на якій було презентовано результат роботи робочої групи «Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних бібліотек»
1 червня 2017 року у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару «Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології, проекти», організованого ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, відбулося засідання круглого столу на тему «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек», в роботі якого взяли участь:
Гуцол Г. О., заступник директора з наукової роботи ДНУ «Книжкова палата імені Івана Федорова» («Науково-методичне забезпечення упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотекУкраїни»);
Муравйова В. М., завідувач відділу класифікаційних систем ДНУ «Книжкова палата імені Івана Федорова» («Універсальна десяткова класифікація в Україні та світі – історія й сьогодення»);
Лобановська І. Г., завідувач відділу комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського («Організація фондів і каталогів освітянських бібліотек за таблицями УДК»),
Методичні матеріали
Універсальна десяткова класифікація [Електронний ресурс] // Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_1.html, вільний.Назва з екрана.
Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Електронний ресурс] / О. М. Збанацька // Українська бібліотечна енциклопедія : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Універсальна десяткова класифікація (УДК), вільний.Назва з екрана.
Систематизація документів : презентація / І. Г. Лобановська ; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/systematization_of_documents-1_2017.ppsx

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: організація, ведення й редагування : метод. рек. / Лобановська І. Г., Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Дубова Л. Г., Іванова Н. С., Гузняєва І. А., Коваленко С. Г. ; за заг. ред. Лобановської І. Г. ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2006. – 166 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Katalogy_2006.pdf, вільний.
Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка [Електронний ресурс] / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. Вернадського. — К. : НБУВ, 1997. — 144 с. — Режим доступу: http://web.archive.org/web/20120408202604/http://www.nbuv.gov.ua/books/19/97megen/1.htm
Універсальна десяткова класифікація [Електронний ресурс] / Вікіпедія — вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Універсальна_десяткова_класифікація, вільний. — Назва з екрана.
Віртуальна школа каталогізатора
Віртуальна школа каталогізатора : заняття 1-26 // Національна бібліотека України для дітей : сайт. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5995, вільний. – Назва з екрана.

Джерела - сайти:
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (http://dnpb.gov.ua/ua/13560-2/)
Національна бібліотека України для дітей (http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7991)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...